U-POS

3 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

199.000đ

399.000đ

Mua ngay

U-BASIC

5 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên sàn TMĐT

299.000đ

499.000đ

Mua ngay

U-LIVE

5 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên livestream

349.000đ

659.000đ

Mua ngay

U-PRO

5 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên sàn TMĐT

Bán hàng trên livestream

449.000đ

899.000đ

Mua ngay

U-LIVE

5 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên livestream

349.000đ

659.000đ

Mua ngay

U-LIVE

349.000đ

659.000đ

Mua ngay

5 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên livestream

BÁN TẠI CỬA HÀNG

Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng

Quản lý danh sách sản phẩm

Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày

Quản lý ca bán hàng

Quản lý nhân viên mỗi ca bán

Phân quyền nhân viên truy cập bán hàng theo cửa hàng

Giới hạn chi nhánh cửa hàng

Giới hạn số lượng nhân viên

BÁN HÀNG TRÊN KÊNH SOCIAL

Kết nối với trang FB bán hàng

Quản lý hội thoại comment/ bình luận mua hàng

Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số đt, email, địa chỉ giao hàng...)

Phân nhóm khách hàng theo thông tin

Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng

Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng

Báo cáo phân tích hiệu suất bán hàng trên facebook theo ngày, sản phẩm, ngành hàng,…

BÁN HÀNG TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (SHOPEE, LAZADA, SENDO)

Kết nối với kênh bán hàng Shopee

Kết nối với kênh bán hàng Lazada

Kết nối với kênh bán hàng Sendo

Đồng bộ sản phẩm với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Quản lý nhân viên mỗi ca bán

Đồng bộ tồn kho với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Đồng bộ giá bán với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Báo cáo các kênh bán hàng

U-POS

3 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên sàn TMĐT

Bán hàng trên livestream

199.000đ

399.000đ

Mua ngay

U-POS

199.000đ

399.000đ

Mua ngay

5 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên livestream

BÁN TẠI CỬA HÀNG

Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng

Quản lý danh sách sản phẩm

Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày

Quản lý ca bán hàng

Quản lý nhân viên mỗi ca bán

Phân quyền nhân viên truy cập bán hàng theo cửa hàng

Giới hạn chi nhánh cửa hàng

Giới hạn số lượng nhân viên

BÁN HÀNG TRÊN KÊNH SOCIAL

Kết nối với trang FB bán hàng

Quản lý hội thoại comment/ bình luận mua hàng

Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số đt, email, địa chỉ giao hàng...)

Phân nhóm khách hàng theo thông tin

Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng

Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng

Báo cáo phân tích hiệu suất bán hàng trên facebook theo ngày, sản phẩm, ngành hàng,…

BÁN HÀNG TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (SHOPEE, LAZADA, SENDO)

Kết nối với kênh bán hàng Shopee

Kết nối với kênh bán hàng Lazada

Kết nối với kênh bán hàng Sendo

Đồng bộ sản phẩm với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Quản lý nhân viên mỗi ca bán

Đồng bộ tồn kho với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Đồng bộ giá bán với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Báo cáo các kênh bán hàng

U-BASIC

5 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên sàn TMĐT

Bán hàng trên livestream

299.000đ

499.000đ

Mua ngay

U-BASIC

299.000đ

499.000đ

Mua ngay

5 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên livestream

BÁN TẠI CỬA HÀNG

Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng

Quản lý danh sách sản phẩm

Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày

Quản lý ca bán hàng

Quản lý nhân viên mỗi ca bán

Phân quyền nhân viên truy cập bán hàng theo cửa hàng

Giới hạn chi nhánh cửa hàng

Giới hạn số lượng nhân viên

BÁN HÀNG TRÊN KÊNH SOCIAL

Kết nối với trang FB bán hàng

Quản lý hội thoại comment/ bình luận mua hàng

Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số đt, email, địa chỉ giao hàng...)

Phân nhóm khách hàng theo thông tin

Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng

Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng

Báo cáo phân tích hiệu suất bán hàng trên facebook theo ngày, sản phẩm, ngành hàng,…

BÁN HÀNG TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (SHOPEE, LAZADA, SENDO)

Kết nối với kênh bán hàng Shopee

Kết nối với kênh bán hàng Lazada

Kết nối với kênh bán hàng Sendo

Đồng bộ sản phẩm với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Quản lý nhân viên mỗi ca bán

Đồng bộ tồn kho với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Đồng bộ giá bán với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Báo cáo các kênh bán hàng

U-PRO

5 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên sàn TMĐT

Bán hàng trên livestream

349.000đ

659.000đ

Mua ngay

U-PRO

349.000đ

659.000đ

Mua ngay

5 nhân viên/ 1 cửa hàng

Tích hợp các đơn vị vận chuyển

Báo cáo hiệu quả bán hàng

Bán hàng trên Fanpage

Bán hàng trên livestream

BÁN TẠI CỬA HÀNG

Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng

Quản lý danh sách sản phẩm

Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày

Quản lý ca bán hàng

Quản lý nhân viên mỗi ca bán

Phân quyền nhân viên truy cập bán hàng theo cửa hàng

Giới hạn chi nhánh cửa hàng

Giới hạn số lượng nhân viên

BÁN HÀNG TRÊN KÊNH SOCIAL

Kết nối với trang FB bán hàng

Quản lý hội thoại comment/ bình luận mua hàng

Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số đt, email, địa chỉ giao hàng...)

Phân nhóm khách hàng theo thông tin

Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng

Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng

Báo cáo phân tích hiệu suất bán hàng trên facebook theo ngày, sản phẩm, ngành hàng,…

BÁN HÀNG TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (SHOPEE, LAZADA, SENDO)

Kết nối với kênh bán hàng Shopee

Kết nối với kênh bán hàng Lazada

Kết nối với kênh bán hàng Sendo

Đồng bộ sản phẩm với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Quản lý nhân viên mỗi ca bán

Đồng bộ tồn kho với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Đồng bộ giá bán với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS

Báo cáo các kênh bán hàng

Images UPOS Images UPOS

U-POS

199.000đ

Mua ngay

U-BASIC

299.000đ

Mua ngay

U-LIVE

349.000đ

Mua ngay

U-PRO

499.000đ

Mua ngay
BÁN TẠI CỬA HÀNG 3 nhân viên/ 1 cửa hàng 5 nhân viên/ 1 cửa hàng 5 nhân viên/ 1 cửa hàng 10 nhân viên/ 2 cửa hàng
Kết nối thiết bị bán tại cửa hàng
Quản lý danh sách sản phẩm
Quản lý tình trạng tồn kho
Quản lý tình trạng xuất nhập sản phẩm mỗi ngày
Quản lý ca bán hàng
Quản lý nhân viên mỗi ca bán
Quản lý thông tin khách hàng
Phân quyền nhân viên truy cập bán hàng theo cửa hàng
BÁN HÀNG TRÊN KÊNH SOCIAL 3 fanpage 5 fanpage 10 fanpage
Kết nối với trang FB bán hàng
Quản lý hội thoại comment/ bình luận mua hàng
Quản lý tin nhắn mua hàng
Thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số đt, email, địa chỉ giao hàng...)
Phân nhóm khách hàng theo thông tin
Tạo đơn hàng ngay khi chat, tương tác với khách hàng
Quản lý lịch sử chat, thông tin mua hàng, giao hàng
Báo cáo phân tích hiệu suất bán hàng trên facebook theo ngày, sản phẩm, ngành hàng,…
BÁN HÀNG TRÊN CÁC SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (SHOPEE, LAZADA, SENDO) 3 gian hàng 3 gian hàng
Kết nối với kênh bán hàng Shopee
Kết nối với kênh bán hàng Lazada
Kết nối với kênh bán hàng Sendo
Đồng bộ sản phẩm với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS
Đồng bộ tồn kho với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS
Đồng bộ giá bán với các kênh bán hàng Shopee, Lazada, Sendo và POS
Báo cáo các kênh bán hàng
BÁN HÀNG TRÊN FACEBOOK LIVESTREAM 30 livestream/tháng 30 livestream/tháng
Kết nối với tính năng Livestream của Facebook
Quản lý hội thoại comment mua hàng khi Livestream
Quản lý tin nhắn mua hàng khi Livestream
Tạo đơn hàng ngay khi đang livestream
Tự động thu thập và lưu trữ thông tin khách hàng (số đt, email, địa chỉ giao hàng...)
TÍCH HỢP VẬN CHUYỂN (VỚI CÁC NHÀ VẬN CHUYỂN PHỔ BIẾN)
Liên kết với các nhà vận chuyển J&T Express, Viettel, VNPost, GHTK,...
Cập nhật chính xác tình trạng giao hàng đơn hàng
Tự động tính phí vận chuyển theo địa điểm giao hàng
BÁO CÁO BÁN HÀNG
Báo cáo phân tích bán hàng theo chi nhánh, ngành hàng, nhân viên, theo ngày
Báo cáo tồn kho theo sản phẩm, ngành hàng, chi nhánh, theo ngày
Báo cáo tình trạng xuất nhập kho theo sản phẩm, ngành hàng, chi nhánh, theo ngày

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ BÁN HÀNG ONLINE MIỄN PHÍ

TRẢI NGHIỆM DÙNG THỬ NGAY 15 NGÀY MIỄN PHÍ

Đăng ký dùng thử